Перење на уши

Наместо со шприц, перењето на ушите се врши со апарат специјално направен за таа намена. Тој е со регулирана температура и притисок, не причинува болки и е атрауматичен (т.е. нема опасност да се повреди тапанчето).