Тестирање на слух

При лесна или потешка наглувост, во специјална кабина се врши мерење на слухот со пуштање на одредени тонови со различна фреквенција. Специјалниот апарат со кој се врши ова тестирање е аудиометар; процесот стручно се нарекува тонална лиминарна аудиометрија. Ова испитување се врши кај деца над 4 годишна возраст и кај возрасни.